Hàm php bỏ dấu tiếng việt

21-11-2014 10:08:30 | Lượt xem 6.018

Hàm php xây dựng sẵn bỏ dấu tiếng việt chuẩn nhất

Hàm xây dựng sẳn:

function stripunicode($str){ 
    if(!$str) return false;
    $unicode = array('a'=>'á|à|ả|ã|ạ|ă|ắ|ằ|ẳ|ẵ|ặ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ',
                     'A'=>'Á|À|Ả|Ã|Ạ|Ă|Ắ|Ằ|Ẳ|Ẵ|Ặ|Â|Ấ|Ầ|Ẩ|Ẫ|Ậ',
                     'd'=>'đ','D'=>'Đ',
                     'e'=>'é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ',
                     'E'=>'É|È|Ẻ|Ẽ|Ẹ|Ê|Ế|Ề|Ể|Ễ|Ệ',
                     'i'=>'í|ì|ỉ|ĩ|ị',
                     'I'=>'Í|Ì|Ỉ|Ĩ|Ị',
                     'o'=>'ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ',
                     'O'=>'Ó|Ò|Ỏ|Õ|Ọ|Ô|Ố|Ồ|Ổ|Ỗ|Ộ|Ơ|Ớ|Ờ|Ở|Ỡ|Ợ',
                     'u'=>'ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự',
                     'U'=>'Ú|Ù|Ủ|Ũ|Ụ|Ư|Ứ|Ừ|Ử|Ữ|Ự',
                     'y'=>'ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ','Y'=>'Ý|Ỳ|Ỷ|Ỹ|Ỵ');
    foreach($unicode as $khongdau=>$codau) {
        $arr=explode("|",$codau);$str = str_replace($arr,$khongdau,$str);
    }
return $str;
}


Cách dùng: 
Ví dụ đoạn text sau: Công ty Thiết kế website chuyên nghiệp bảo hành vĩnh viễn 24/7
và tôi muốn bỏ dấu tiếng việt đoạn text này

$str="Công ty Thiết kế website chuyên nghiệp bảo hành vĩnh viễn 24/7"

Gọi hàm: stripunicode('Công ty Thiết kế website chuyên nghiệp bảo hành vĩnh viễn 24/7');
Kết quả hiện: "Cong ty Thiet ke website chuyen nghiep bao hanh vinh vien 24/7"


Chúc các bạn thành công..!

Bình luận

Những câu hỏi thường gặp

❖ Công ty thiết kế website cao cấp chuẩn SEO có từ bao lâu?

❖ Tại sao bạn chọn dịch vụ thiết kế website cao cấp của chúng tôi?

❖ Thứ hạng và uy tín thiết kế website cao cấp của chúng tôi ?

Hotline Hotline