Hàm php cắt chuỗi tùy biến

18-11-2014 15:10:19 | Lượt xem 1.882

Dùng trong trường hợp bạn muốn cắt số chữ trong 1 đoạn text và chèn dấu ... còn nửa sau cùng

Hàm xây dựng sẳn:

function catchuoi_tuybien($string,$sochu){
    $cut=explode(" ",trim($string));
    for($i=0; $i<=$sochu; $i++){$stringall=$stringall.$cut[$i].' ';}
    if($cut[$sochu+1]==true){$cham='...';}
    return $stringall.$cham;
}

Cách dùng: 
Ví dụ đoạn text sau: Công ty Thiết kế website chuyên nghiệp bảo hành vĩnh viễn 24/7
và tôi muốn cắt lấy khoảng 10 chữ và cuối dòng hiện....

$string="Công ty Thiết kế website chuyên nghiệp bảo hành vĩnh viễn 24/7"
$sochu=10


Gọi hàm: catchuoi_tuybien('Công ty Thiết kế website chuyên nghiệp bảo hành vĩnh viễn 24/7',10);
Kết quả hiện: "Công ty Thiết kế website chuyên nghiệp bảo hành vĩnh viễn..."

Chúc các bạn thành công..!

Bình luận