Hàm php xuất chuỗi hoặc số ngẫu nhiên

21-11-2014 10:02:37 | Lượt xem 2.170

Hàm php xây dựng sẳn xuất số hoặc chuỗi ngẫu nhiên.

Hàm xây dựng sẳn:

function chuoingaunhien($sokytu,$kieu=3){ 
    if($kieu==1){$chuoi="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZWabcdefghijklmnopqrstuvwxyzw";}
    elseif($kieu==2){$chuoi="0123456789";}
    elseif($kieu==3){$chuoi="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZWabcdefghijklmnopqrstuvwxyzw0123456789";}
    for ($i=0; $i < $sokytu; $i++){
        $vitri = mt_rand(0,strlen($chuoi));
        $giatri= $giatri.substr($chuoi,$vitri,1 );
    }
    return $giatri;
}

Cách dùng: 

$sokytu: số ký tự muốn hiện ra
$kieu: 1 là xuất ký tự chữ, 2 là xuất ký tự số, 3 là xuất cả ký tự chữ và số

Gọi hàm: chuoingaunhien(10,3);
Kết quả hiện: "SA324fhu75"


Công ty thiết kế website chúc các bạn thành công..!

Bình luận

Những câu hỏi thường gặp

❖ Công ty thiết kế website cao cấp chuẩn SEO có từ bao lâu?

❖ Tại sao bạn chọn dịch vụ thiết kế website cao cấp của chúng tôi?

❖ Thứ hạng và uy tín thiết kế website cao cấp của chúng tôi ?

Hotline Hotline